طراحی مدل معماری منابع انسانی شهرداری تهران براساس رویکرد حکمرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معماری منابع انسانی در شهرداری تهران براساس رویکرد حکمرانی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از تحلیل داده ‎های کمی استفاده شده است. برای تحلیل داده ‎ها از سیستم استنتاج فازی و همچنین برای شناسایی قواعد فازی، از مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شهرداری که بر نوع ‎شناسی فعالیت ‎ها اشراف داشته و 15 نفر از خبرگان دانشگاهی جهت شناسایی قواعد می‎باشد. از خروجی جدول خواندن متون، چهار حاکمیت دانش‎ محور سلسله ‎مراتبی، شغل‎ محور برون ‎سپار، قراردادی- اشتراکی از بالا و مشارکتی- شبکه ‎ای و همچنین چهار ورودی قابلیت واگذاری، ظرفیت جذب، بلوغ دانشی و قدرت مالی، شناسایی گردید. تمامی توابع عضویت ورودی‏ ها دارای سه برچسب بودند و برای متغیر خروجی، چهار برچسب شناسایی شد. 21 قاعده فازی از سوی خبرگان انتخاب گردید. مدل برای سه فعالیت موتوری، املاک و آموزش شهروندی اجرا گردید. خروجی به‎ دست آمده از نرم ‎افزار متلب سه حالت مختلف را پیشنهاد نمود که با نظر خبرگان نیز مطابقت داشت. برای فعالیت موتوری، حالت معماری قراردادی با تاکید بر حکمرانی اشتراکی، برای فعالیت املاک، حالت حکمرانی برون ‎سپار با تاکید بر شغل محوری و برای فعالیت آموزش شهروندی، حالت حکمرانی شبکه ‎ای- مشارکتی با تاکید بر اتحاد و مشارکت، پیشنهاد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456120 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!