واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه 16 شهر تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دهه های اخیر، اصلاح ساختار نظام مدیریتی کشور و تطابق آن با تحولات نوین در عرصه مدیریت شهری و توجه به رویکردهای نوین حکمروایی خوب شهری با توجه به ویژگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای ایران موردتوجه مدیران و برنامه‎ ریزان شهری بوده است. پژوهش حاضر به منظور سنجش و رتبه بندی نواحی شش ‎گانه منطقه 16 تهران از لحاظ حکمروایی خوب شهری با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های استخراج ‎شده از پرسشنامه های میدانی در جامعه آماری منطقه 16 به‎وسیله نمونه‎ گیری تصادفی، گردآوری شده است. با استفاده از مدل ویکور، به رتبه بندی نواحی و ارزیابی آنها با بهره‎ گیری از شاخص های مشارکت، شفافیت، قانو ن مداری، پاسخگویی، عدالت محوری، مسیولیت پذیری، کارایی- اثربخشی و اجماع محوری پرداخته شد که توسط مدل وزن دهی آنتروپی‏شانون مشخص گردید که شاخص های مشارکت، قانون ‏مداری و مسیولیت‏ پذیری به ‏عنوان مهمترین شاخص های پژوهش ایفای نقش می کنند. نتایج نشان می دهد ناحیه 3 به‏ عنوان بهترین ناحیه و ناحیه 1 به‏عنوان ضعیف ‏ترین ناحیه از لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری می ‎باشند. به طور کلی تفاوت زیادی بین نواحی مختلف منطقه 16 از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری وجود ندارد و عملکرد کل منطقه 16 در ارایه شاخص های حکمروایی خوب شهری، ضعیف ارزیابی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456121 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!