نقش توسعه قابلیت های انسانی در توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی قابلیت های انسانی و تعیین سطوح توسعه آن ها و درنهایت تعیین نقش قابلیت های انسانی در توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی است.

روش

این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

 نتایج نشان داد که قابلیت های انسانی در ورزش به سه سطح قابلیت های بنیادی، قابلیت های حمایتی و قابلیت های عملیاتی دسته بندی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که برای تبدیل قابلیت های انسانی در ورزش به کارکردهای مطلوب نیاز به عوامل تبدیل فردی، ساختاری و زمینه ای است. علاوه بر این نتایج نشان داد که پیامدهای توسعه قابلیت های انسانی در کسب وکارهای ورزشی شامل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، امنیتی، سلامتی، تربیتی، سیاسی، صنعتی و اخلاقی است. به صورت کلی توسعه قابلیت های انسانی در ورزش می تواند منجر به توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی شود.

اصالت و ابتکار مقاله: 

در این مقاله به بررسی نقش قابلیت های انسانی در توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی با روش کیفی و با هدف بسط دانش موجود در مورد نقش قابلیت های انسانی در توسعه پرداخته شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
73 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456126 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!