شناخت توزیع مکانی احتمال رخ داد فرسایش خندقی با مدل بیشینه ی آنتروپی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فرسایش خندقی (آبکندی) یکی از مهم ترین نوع های فرسایش آبی است که به دلیل تاثیرهای درون منطقه یی و برون منطقه یی، نقش زیادی در ویرانی و نابودی توان تولید سرزمین دارد. تهیه ی نقشه ی مکانی احتمال رخ داد فرسایش خندقی برای مدیریت مناسب تر کاربری زمین با هدف کاهش تخریب زمین در منطقه های آماده ی رخ داد خندق کارآیی زیادی دارد. پراکنش این فرسایش در ایران و گستردگی عامل ها و فرآیندهای موثر بر ایجاد آن، مانعی بزرگ در ایجادکردن مدلی فراگیر برای پیش بینی رخ داد آن در مقیاس بزرگ است. هدف از این تحقیق تهیه کردن نقشه ی احتمال رخ داد فرسایش خندقی با مدل یادگیری ماشینی بیشینه ی آنتروپی در استان فارس است. در این پژوهش از متغیرهای مرتبط با ویژگی های زمینی و به ویژه خاک بهره گیری شد. سطح زیر منحنی ویژگی عامل گیرنده بیش از 90% به دست آمد، که نشان می دهد مدل به خوبی توانست فرسایش خندقی را با داده ها ارزیابی کند. برپایه ی یافته های آزمون جک نایف، متغیرهای احتمال روی داد افق R، عمق خاک، درصد قطعه های درشت دانه، پی اچ در محلول کلرید پتاسیم، و درصد ذره های لای بیش ترین تاثیر را در مدل سازی فرسایش خندقی داشت. نقشه ی توزیع مکانی احتمال رخ داد خندق، نقشه ی حساسیت زمین ها به فرسایش خندقی است. بر پایه ی یافته ها بیش ترین حساسیت به فرسایش خندقی در جنوب استان فارس است. نقشه ی تهیه شده در این تحقیق می تواند نقشه ی پایه برای آمایش سرزمین، مدیران و مهندسان شهرسازی، راه سازی، منابع طبیعی و کشاورزی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456842 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!