ارزیابی وضعیت امنیت آب در بزرگ آبخیز فلات مرکزی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از آن جا که ایران در کمربند خشک جهان است و تاکنون ارزیابی جامع و دقیقی از وضعیت امنیت آب در کشور نشده است، بررسی تغییرپذیری آن که یکی از متغیرهای مهم اثرگزار بر امنیت ملی است برای تدوین الگوهای مناسب مدیریتی مهم و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در بزرگ آبخیز فلات مرکزی که وسعت و جمعیت آن زیاد است اجرا شد. هشت زیرشاخص مهم سرانه ی اندوخته های آب تجدیدپذیر، شدت بهره گیری از اندوخته های آب، بهره وری آب، سرمایه گذاری در زیرساخت های آب، کیفیت آب، دست رسی به آب آشامیدنی، و مدیریت آلودگی و بازچرخانی آب، تغییر پهنه ی پوشش سبز و پهنه های آبی بزرگ در دوره ی زمانی 20 ساله با فاصله ی زمانی 5 ساله (1375 تا 1395) به کار گرفته شد. نتیجه ی اندازه های به دست آمده برای امنیت آب در سال های پژوهش 0/356، 0/330، 0/363، 0/291 و 0/291 واحد برای سال های 1375، 1380، 1385، 1390 و 1395، و میانگین آن در بیست سال پژوهش 0/326 واحد بود. اولویت بندی عامل های موثر بر امنیت آب نشان داد که بیش ترین اندازه ی اثرگزاری بر امنیت آب از سرانه ی اندوخته های آب تجدیدپذیر و شدت بهره گیری از اندوخته های آب بود. لازم است با کاربرد مدیریت پایدار بر اندوخته های آبی، ضمن درنظر گرفتن بایدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و توجه دادن نهادهای اجرایی و قانون گزار به امنیت آب برای روی کرد به آن در افزایش دادن امنیت ملی، تعادل مناسبی در بهره گیری از اندوخته های آبی و بهبود امنیت آب، و پی رو آن امنیت ملی ایجاد شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!