ارزیابی تغییر اقلیم در آبخیز طشک به روش مدل سازی و پیش بینی حالت های ممکن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تاثیر تغییر اقلیم بر دریاچه ها یکی از مهم ترین دشواری هایی است که انسان امروزین با آن روبه رو است. افزایش دما، آب شدن یخ ها در قطب شمال، و ناپدیدشدن ورقه های یخ در قطب جنوب از اثرهای تغییر اقلیم در کره ی زمین است. این پژوهش روند تغییر سنجه های اقلیمی را در آبخیز طشک در دوره ی 1990-2020 ارزیابی کرد. از آزمون من-کندال در افزونه ی XLSTAT نرم افزار اکسل بهره گرفته شد. با خروجی canESM2 که یکی از مدل های تغییر اقلیم جفت شده ی CMIP5 است، و برپایه ی حالت های ممکن RCP 2.6 و RCP4.5 و RCP8.5 تغییر دما در بازه ی 1990-2020-2100 بر پایه ی داده های ایستگاه هم دید آباده طشک ارزیابی شد. نتیجه نشان داد که در 30 سال گذشته تغییر روند بارش معنی دار بود، ولی تغییر دما و تبخیر معنی دار نبود. نتیجه ی پیش بینی حالت های ممکن برای آینده نشان داد که میانگین بیشینه ی دما در سه حالت بررسی شده افزایش می یابد. از آن جا که روند کلی افزایش دما افزایشی بود، می توان نتیجه گرفت که روند تغیر اقلیم در تراز آبخیز جدی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456848 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!