ارزیابی پاسخ شکست ماسه سنگهایی با درجه هوازدگی مختلف بر اساس مشاهده در مقیاس میکرو و مدلسازی ریز ساختارها در شرایط تر و خشک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اهمیت شکست سنگ را میتوان از این واقعیت دریافت که پیدایش و ادغام ریزشکستگی در توده سنگ منجر به شکستگی در مقیاس بزرگ میشود. سنگ ممکن است به دلیل افزایش تنش موضعی، شکستگیهای طبیعی، ایجاد ریزترک ناشی از هوازدگی شکسته شود. بنابراین، درک جامع مکانیسم شکست در مقیاس میکرو ماسه سنگهایی با درجه هوازدگی مختلف بر اساس مشاهده سطح میکرو و شبیه سازی مبتنی بر ساختار میکرو ضروری است. شکست در مقیاس میکرو ماسه سنگهایی با درجه هوازدگی مختلف در شرایط مرطوب و خشک مورد مطالعه قرار گرفت. هر نمونه برای شناخت ریز ساختار و ریزشکستگی با استفاده از آنالیز تصویر مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این، میکروگرافهای به دست آمده نیز برای ایجاد مدلهای مبتنی بر ریزساختار استفاده شدند که سپس در نرم افزار ANSYS شبیهسازی بکار رفت. یافته های بدست آمده نشان داد، ماسه سنگهایی با درجه هوازدگی متوسط نسبت به ماسه سنگها با درجه هوازدگی کمتر کاهش وزن کمتری را نشان میدهند. همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که با تر و خشک کردن نمونه تاثیر کمی بر شکل و اندازه ذرات دارند. با این حال، تغییر در شکل و اندازه ذرات نشان دهنده ی برهمکنش غالب سنگ و ذرات آب است. شبیه سازی در مقیاس میکرو نشان میدهد که هر دو UCS و BTS از 37 مگاپاسکال به 19 مگاپاسکال و 9 مگاپاسکال به 4 مگاپاسکال با افزایش چگالی ریز ساختار کاهش مییابند. بر این اساس انحراف شکست اولیه از محور بارگذاری با افزایش چگالی در ریزساختارهای افزایش مییابد، اگرچه این اثر با افزایش بیشتر تراکم در ریزساختارها کاهش مییابد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
341 تا 355
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456889 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!