بررسی تاثیر دوره آموزشی مدرسه تابستانی (آموزش پزشکی) به روش یادگیری مبتنی بر گروه و بازی سازی بر دانش، رضایت دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 1400

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توسعه آموزش پزشکی از مقوله هایی است که در سالهای اخیر با گسترش و تاثیر گذاری روز افزون بر فرایندهای تدریس و یادگیری مورد توجه قرار گرفته است. در دهه های اخیر دانشگاه های مختلف دنیا به طور هدفمند از مدارس تابستانی برای توسعه و تقویت توانمندی ها دانشجویان بهره برده اند. به این منظور مطالعه ای با هدف بررسی تاثیر دوره آموزشی مدرسه تابستانی آموزش پزشکی به روش یادگیری مبتنی بر گروه و بازی سازی بر دانش، رضایت دانشجویان علوم پزشکی کشور طراحی و اجرا شد.گروه هدف دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور بودند که به روش سرشماری بررسی شدند در این روش نیمه تجربی تک گروهی پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. ارایه دوره به شیوه یادگیری ترکیبی با ترکیبی از آموزش نظری، مرور مطالب با نرم افزار کاهوت، ارایه سمینار به صورت فردی و بعد گروهی و رفع اشکال در شبکه اجتماعی و از طریق بستر اسکای روم بود. مقایسه پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که دوره آموزشی در افزایش دانش دانشجویان تاثیر مثبت داشته است و نمره رضایت از دوره آموزشی نیز بیش از حد انتظار بود. نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که مدرسه تابستانی آموزش پزشکی توانسته است تاثیر مثبتی بر ارتقایی دانش و رضایت دانشجویان در مقایسه با قبل از دوره داشته باشد. بنابراین دوره های انتخابی و کوتاه مدت هدفمند با استفاده از روش های تدریس نوین مانند بازی سازی و مبتنی بر گروه، شیوه مناسبی در تقویت توانایی ها و فراتوانایی های دانشجویان است که می توان در آموزش های رسمی نیز استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2458422 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!