شناسایی و اولویت بندی شاخص های تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در جامعه کنونی، تجاری سازی دانش مهمترین مسیولیت دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی در پیوند دانشگاه با صنعت و توسعه پایدار می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی شاخص های تجاری سازی دانش در دانشگاه علوم پزشکی دزفول بود. پژوهش مذکور از حیث هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد تلفیقی کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول و نمونه پژوهش شامل 37 نفر از این کارکنان بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن قبلا تایید شده بود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  spss نسخه 1.8 و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج از وجود تفاوت معناداری بین میانگین نظری با میانگین تجربی در تمام گویه های شاخص ساختاری، انسانی و رابطه ای تجاری سازی دانش حکایت داشت و کارمندان شاخص های مذکور را مطلوب گزارش کردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2458427 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!