تاثیر عدالت درک شده بر شایعه پراکنی در کار با نقش تعدیل گر وضعیت درونی درک شده (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

عدالت، به‌عنوان عنصری راهبردی در سازمان، بر ابعاد مختلف رفتار سازمانی، موثر است؛ بنابراین این پژوهش، با هدف تعیین تاثیر عدالت درک‌شده بر شایعه‌پراکنی در کار با نقش تعدیل‌گر وضعیت درونی درک‌شده در کارکنان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان تهران، صورت گرفته است.

روش

جامعه آماری این پژوهش، تعداد سیصد نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان تهران بودند و حجم نمونه، با استفاده از قاعده کوکران، صدوشصت‌ونه نفر مشخص شد که این تعداد، به‌ روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه‌ای استفاده شد. ابتدا پرسش‌نامه از دیدگاه خبرگان امر، از نظر روایی محتوا تایید شد. از آن جا که ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، بالاتر از 7/0 به دست آمد؛ بنابراین پایایی پرسش‌نامه، مطلوب ارزیابی شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از روش معادله‌های ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد.

یافته‌ها

در آخر، پنج فرضیه فرعی پژوهش، مورد تایید قرار گرفت اما نقش تعدیل‌گر وضعیت درونی درک شده در این پژوهش، مورد تایید قرار نگرفت.

نتایج

نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که بهبود عدالت درک شده در محیط کاری، می‌تواند شایعه پراکنی را در سازمان کنترل کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2459326 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!