ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار کودکان 6-4ساله فارسی زبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

 مقیاس وضوح گفتار نخستین ابزار غربالگری سریع وضوح گفتار است. مقیاس وضوح گفتار، نظر والدین در مورد وضوح گفتار کودکشان در موقعیت‌های واقعی با شرکای ارتباطی مختلف را ارزیابی می‌کند و به بیش از 60 زبان ترجمه شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار در کودکان 6-4 ساله فارسی زبان بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه توصیفی که از نوع اعتباریابی و ابزارسازی می‌باشد، والدین 118 کودک 4 تا 6 ساله با و بدون اختلال در تولید آواهای گفتاری از 10 مهدکودک شهر اصفهان به‌صورت تصادفی و خوشه‌ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. همه این کودکان توسط گفتاردرمانگر ارزیابی شدند. والدین این کودکان، چک لیست نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار و پرسش‌نامه سنین و مراحل را در مورد کودکان خود تکمیل کردند. برای بررسی پایایی آزمون-بازآزمون، 54 والد پس از 3 هفته دوباره فرم را تکمیل کردند. روش‌های آماری شامل ضریب‌های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و همبستگی درون‌گروهی و تی زوجی بود.

یافته‌ها

پایایی آزمون-بازآزمون قابل قبول (0/82) و ثبات درونی این مقیاس، مناسب (0/89) بود. میانگین نمرات کودکان با و بدون اختلال در تولید آواهای گفتاری از نظر آماری باهم تفاوت معنادار داشتند (0/000=P). همچنین نمرات کودکانی که بر اساس پرسش‌نامه سنین و مراحل مثل همسالان خود حرف می‌زدند به‌طور معناداری بالاتر از کودکانی بود که مثل هم سن‌وسالان خود حرف نمی‌زدند که نشان‌دهنده روایی همگرای خوبی است.

نتیجه‌گیری

 با توجه به اینکه نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار برای کودکان پیش دبستانی ویژگی‌های روانسنجی مناسبی نشان داد، گفتاردرمانگران می‌توانند از آن برای اهداف بالینی و پژوهشی در کودکان فارسی‌زبان استفاده کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1270 تا 1282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2459871 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!