وجه تسمیه و ریشه شناسی برخی اسامی تاریخی در تاریخ سلاطین عجم وقار شیرازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

«تاریخ سلاطین عجم»، اثر وقار شیرازی است که در دوره بازگشت ادبی با سرمشق قراردادن شاهنامه فردوسی، روضه الصفای میرخواند و شارستان چهارچمن بهرام بن فرهاد، به رشته تحریر درآمده است. این کتاب به چهار دوره پیشدادیان، کیانیان، اشکانیانان و ساسانیان پرداخته است. نویسنده در این اثر سعی می کند که زبان نوشته خویش را به سبک کهن ایرانی نزدیک کرده و آن را احیا نماید. لذا از واژه های عربی استفاده نکرده و در عوض از برخی کلمه های دساتیری بهره جسته است. هدف از این مقاله بررسی «وجه تسمیه و ریشه شناسی» برخی اسامی تاریخی در «تاریخ سلاطین عجم» وقار شیرازی است. این مقاله به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که نویسنده در تمام کتاب از یک رویه ثابت در نگارش کتاب استفاده کرده و ضمن طبقه بندی دوره ها، ریشه شناسی دوره ها و پادشاهان را نیز ذکر کرده است.واژه های کلیدی: تاریخ سلاطین عجم، وقار شیرازی، وجه تسمیه، ریشه شناسی

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460389 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!