تاثیر برخی محرک‎های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به‏منظور بررسی تاثیر محرک‏های رشدی و مقادیر مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب در سال زراعی 1398 با سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. عوامل مورد بررسی شامل مقادیر مختلف کود در سه سطح (کاربرد 100 درصدی کود مورد نیاز گیاه، کاربرد 75 درصدی کود مورد نیاز گیاه و عدم استفاده از کود (شاهد)) و استفاده از محرک‏های رشدی در هفت سطح (محلول‎پاشی اسیدآمینه، کود آبیاری اسید هیومیک، محلول‏پاشی اسید فولویک، محلول‎پاشی جلبک دریایی، ترکیب کود آبیاری اسید هیومیک + محلول‎پاشی اسیدآمینه + محلول‎پاشی جلبک دریایی و عدم استفاده از محرک‎های رشدی (شاهد)) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیک از تیمار کاربرد 75 درصدی کود شیمیایی با محلول‎پاشی جلبک دریایی به‏دست آمد به طوری که از شاهد به ترتیب 33/10 و 85/11 درصد بیشتر بودند. همچنین تیمارهای کاربرد 100 درصدی کود شیمیایی و کود آبیاری اسید هیومیک، کاربرد 100 درصدی کود شیمیایی با ترکیب کود آبیاری اسید هیومیک، محلول‎پاشی جلبک دریایی و اسیدآمینه و کاربرد 75 درصدی کود شیمیایی در محلول‏پاشی جلبک دریایی نسبت به شاهد به ترتیب 57/27، 60/24 و 83/23 درصد نسبت به شاهد عملکرد بالاتری تولید کردند. با توجه به نتایج این آزمایش، استفاده از جلبک دریایی نه تنها سبب بهبود عملکرد ذرت شد بلکه استفاده از کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاه را 25 درصد کاهش داد بدون آنکه عملکرد گیاه کاهش یابد. لذا استفاده از محلول‏پاشی جلبک دریایی توصیه می‏ شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
189 تا 200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!