تاثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

اثربخشی برنامه ‌ریزی استراتژیک سازمان مرتبط با میزان پیاده‌سازی اهداف و نتایج کار هست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه ‌های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ‌ها میدانی و از نظر زمان آینده‌نگر می ‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه تعداد 370 نفر برآورد گردید و روش نمونه ‌گیری از نوع تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده ‌ها از پرسش نامه و جهت تجزیه و تحلیل یافته ‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل یافته ‌ها نشان داد در یک مورد متغیرهای مستقل موجب اثربخشی برنامه‌های استراتژیک و در مورد دیگر، این متغیرها موجب کاهش رفتار سیاسی می ‌شوند. همچنین مشخص شد که رفتار سیاسی تاثیرات منفی بر اثربخشی برنامه ‌های استراتژیک دارد.
نتیجه‌گیری: با استناد به یافته ‌های این تحقیق اثربخشی برنامه ‌های استراتژیک متاثر از رفتارهای سیاسی، اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2461549 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!