بررسی میزان توجه کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به ساحت تربیتی اقتصادی و حرفه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تربیت اقتصادی و حرفه ای به عنوان یکی از ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.مطالعات بین المللی نشان داده است که بین رشد اقتصادی و توسعه آموزش و پرورش،رابطه ی مستقیمی وجود دارد.لذا توجه به مولفه های تربیت اقتصادی در کتاب های درسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی میزان توجه کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به ساحت تربیتی اقتصادی_حرفه ای می باشد.این پژوهش به شیوه توصیفی از نوع تحلیل محتوا کمی_کیفی انجام گردیده است.جامعه آماری این پژوهش تمام کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 98-99 است.حجم نمونه نیز برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است.در این مطالعه واحد تحلیل و ثبت پاراگراف و تصویر بوده است.برای جمع آوری داده های مورد نیاز چک لیست های محقق ساخته با تاکید بر سه حیطه شناختی،مهارتی و نگرشی- عاطفی پیرامون تربیت اقتصادی تنظیم و روایی آن توسط خبرگان تایید شد. داده ها به روش آمار توصیفی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحلیل محتوا حاکی از آن بود که میزان توجه کتاب های مطالعات اجتماعی به حیطه شناختی تربیت اقتصادی 69٪،حیطه مهارتی 5/13٪ و حیطه نگرشی_عاطفی5/17% بوده است.نتایج به دست آمده بیانگر این است که حیطه شناختی بیشتر از سایر حیطه ها مورد توجه قرار گرفته است اما به حیطه مهارتی تربیت اقتصادی به میزان لازم توجه نشده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2462639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!