بررسی کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی از حیث توجه به مشاغل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
روش این مطالعه، تحلیل محتوا با رویکرد کمی است. در این پژوهش کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی که در سال 1400-1401تدریس می شوند، در فرایند تحلیل محتوا وارد شدند و کدگذاری بر اساس 7 مقوله مربوط به مشاغل انجام شد. در این بررسی، واحد زمینه درس و واحد ثبت، متن دروس، فعالیت ها و تصاویر است. برای اطمینان از نوع کدگذاری از داور دوم نیز استفاده شد که میزان توافق مصححان مقدار 0/88 میباشد. نتایج نشان دادند که به طورکلی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بیشترین توجه به مشاغل مربوط به مولفه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری بوده است. بعد از آن به ترتیب مولفه های خدماتی و کشاورزی بیشترین توجه را به خود داشته اند اما در این کتب به مولفه های اداری مالی، اجتماعی سیاسی، بهداشتی درمانی و فنی مهندسی توجه اندکی شده است. میزان توجه به مولفه های شغلی در کتب مطالعات دوره دوم ابتدایی یکسان نمی باشد و بیشترین توجه به این مولفه ها در کتاب مطالعات پایه پنجم ابتدایی و کمترین توجه مربوط به پایه ششم ابتدایی می باشد. به طور دقیق تر می توان گفت که در کتاب مطالعات پایه چهارم بیشتر به مولفه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و هنری پرداخته شده و به امور بهداشتی و درمانی توجه کمی شده است. در کتاب مطالعات پایه پنجم نیز مانند چهارم بیشترین توجه مربوط به مولفه آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و هنری و کمترین توجه نیز مربوط به امور بهداشتی درمانی می باشد. در کتاب مطالعات ششم بیشترین توجه به مولفه خدماتی وکم ترین توجه مربوط به امور اداری است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
13 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2462640 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!