تحلیل محتوای کتاب های علوم چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف، تحلیل محتوای کتب درسی علوم تجربی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی سال تحصیلی 1399 از لحاظ میزان فعال بودن متن، فعالیت ها و تصاویر کتب درسی براساس فرمول ویلیام رومی انجام شده است.

روش

روش این پژوهش تحلیل محتوا و از حیث هدف در زمره مطالعات کاربردی قرار دارد. جامعه ی آماری، کتب درسی مذکور می باشد که صفحاتی از آن با توجه به هدف پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. واحد تحلیل متن، تصاویر و فعالیت هاست که براساس مقوله های فعال و غیرفعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و شاخص درگیری یادگیرنده در هر مورد مشخص گردیده است.

یافته ها

یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضریب درگیری کتاب علوم تجربی پایه چهارم در زمینه متن53/0، فعالیت 1/1، تصاویر 6/0 می باشد. ضریب درگیری بدست آمده از کتاب علوم تجربی پایه پنجم به ترتیب در زمینه متن 22/0، فعالیت 1، تصاویر 8/0 می باشد. ضرایب بدست آمده از کتاب علوم تجربی پایه ششم به ترتیب در زمینه متن 30/0، فعالیت 3/1، تصاویر 5/1 می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به ضرایب بدست آمده از کتب مورد نظر، کتاب علوم تجربی پایه چهارم در زمینه متن، فعالیت، تصاویر به ترتیب فعال، فعال و فعال می باشد. علوم تجربی پایه پنجم در زمینه متن، فعالیت، تصاویر به ترتیب غیرفعال، فعال و فعال می باشد. کتاب علوم تجربی پایه ششم در زمینه متن، فعالیت، تصاویر به ترتیب غیرفعال، فعال و فعال می باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
23 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2462641 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!