بررسی اثر برخی هیدروکلوئیدها بر کیفیت نان تافتون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

در سال های اخیر ضایعات نان افزایش داشته است که از دلایل آن می توان به کیفیت نامناسب آردهای موجود در کشور و پدیده بیاتی نان اشاره کرد. در این پژوهش اثر دو صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) در سه سطح مقداری 1/0، 3/0 و 5/0% روی دو نوع آرد تهیه شده از دو رقم گندم سرداری و سرخه کشت شده در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات شیمیایی (شامل مقدار رطوبت، خاکستر، پروتیین، گلوتن مرطوب و pH) و ریولوژیکی روی دو نوع آرد تهیه شده صورت گرفت و پس از تهیه نان، آزمایش بیاتی (بلافاصله پس از پخت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از پخت) نیز انجام گردید.

روش ها:

 این تحقیق روی نان تافتون است. نتایج حاصل براساس آزمایش های اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح آماری یک درصد (01/0=α) استفاده گردید.

نتایج

نتایج نشان داد که هر دو صمغ HPMC و CMC بر ضریب تحمل خمیر و مقاومت خمیر اثر قابل ملاحظه ای و مثبت دارد. همچنین این دو هیدروکلویید در به تعویق انداختن بیاتی نان نقش دارند بطوریکه HPMC از CMC کارآمدتر عمل می نماید. به علاوه، نتایج این آزمون نشان می دهد که آرد سرداری از کیفیت نانوایی مناسبی برخوردار نیست اما آرد سرخه کیفیت نانوایی خوبی (به دلیل پروتیین و گلوتن مرطوب بالا) دارد.

نتیجه گیری:

 با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود صمغ های CMC و HPMC در سطح مقداری 5/0% برای آرد سرداری و 3/0% برای آرد سرخه جهت بهبود کیفیت نان های حاصله و به تعویق انداختن بیاتی استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463967 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!