مقایسه فعالیت بدنی و الگوی غذایی بر پایه ی هرم غذایی ایران و My Plate دو گروه دختران دچار سندرم پیش از قاعدگی و سالم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سندرم پیش از قاعدگی یکی از اختلالات شایع در خانم ها در سنین باروری است. از آنجایی که علت اصلی این سندروم ناشناخته است، رعایت الگوی مناسب غذایی نسبت به روش های درمان دارویی، بی خطر، مطمین، کم هزینه و کم عارضه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فعالیت بدنی و الگوهای غذایی بر پایه هرم غذایی  الگوی بشقاب من (My Plate) بر شدت سندرم پیش از قاعدگی بود.

روش ها: 

در این مطالعه 45 نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های علوم پزشکی مازندران، در هرگروه (مورد و شاهد) انتخاب شدند. روش نمونه گیری اولیه، آسان و مبتنی بر هدف انجام شد. مطالعه در مرحله اول، ابتدا شاخص های انتروپومتری توسط پرسشنامه جمع آوری شد. سپس جهت بررسی فراوانی و شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی از ملاک های تشخیصی دانشکده آمریکایی بیماری های زنان و زایمان (American College of Obstetrics and Gynecology) ACOG استفاده شد؛ افرادی که حداقل2 نشانه (حداقل یک نشانه عاطفی و یک نشانه جسمانی) با شدت متوسط و متوسط به بالا داشتند، با عنوان سندرم پیش از قاعدگی یا (Premenstrual syndrome)  PMSتشخیص داده شدند. که 45 نفر در هر گروه مورد و شاهد واجد شرایط شرکت در کارآزمایی بودند. در مرحله بعدی، افراد پرسشنامه هرم غذایی را پر کردند و در خصوص الگوی بشقاب من از افراد خواسته شد روی کاغذ و الگوی خالی بشقاب من (بشقاب خالی نشان دهنده ی دریافت معمول فرد که توسط افراد پر شد) سهم هایی را که برای هر گروه در این الگوی غذایی مصرف می کنند مشخص نمایند. همچنین یاد آمد خوراک 24 ساعته 2 روز قبل از قاعدگی نیز دریافت شد.

نتایج

در گروه نان و غلات بین مصرف نان لواش و ماکارونی با شدت علایم PMS ارتباط معنی داری وجود داشت (به ترتیب 006/0<p و 003/0<p). همچنین بین مصرف گروه میوه ها و شیرینی و شدت علایم PMS ارتباط معنی داری یافت شد.

نتیجه گیری: 

به طورکلی، مصرف غلات کامل، میوه ها و کاهش مصرف کربوهیدرات های ساده و شیرینی ها در تسکین علایمPMS  می تواند موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463968 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!