بررسی اسباب حلیت از منظر فقه امامیه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مسیله حرمت مال دیگران یکی از اساسی ترین اموری است که در زندگی آدمی، در بعد فردی و اجتماعی، دارای آثار منفی است و در آموزه های دینی به ویژه در قرآن به احترام به اموال غیر و نهی از تصرف بدون اجازه، سفارش شده است و در فقه به عنوان یک قاعده مشهور است. هدف از این پژوهش، بیان خاستگاه و حکمت تشریع حلیت و همچنین اسباب حلیت با تکیه بر آیات و روایات و دیدگاه فقها است.

روش ها: 

این پژوهش با استفاده از آیات و روایات و کتاب های مرتبط با آنها در صدد تبیین اسباب حلیت از منظر فقه امامیه می باشد. این پژوهش به روش مطالعه ی کتابخانه ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.

نتایج

بر اساس آموزه های دینی، تصرف در اموال دیگران، جایز نیست و از طرف شارع نهی شده است و هر گونه تصرف در اموال دیگران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دینی باشد و این قاعده عقلایی است که مورد تایید و امضا شرع است که با مطالعه و بررسی انجام شده در فقه امامیه، خاستگاه تشریع حلیت که از احکام شرعی می باشد خدا است و حکمت تشریع حلیت از منظر قرآن، پاک بودن، وجود منفعت، رفع حرج و دفع ضرر است و همچنین اسباب حلیت براساس آیات قرآنی، روایات و دیدگاه های فقهای امامیه، از جمله؛ اذن الهی، فقدان اهلیت تکلیف، عذر، ،اذن و یا اجازه مالک یا ولی، عقود اذنی و اسباب ملکیت تبیین شده است.

نتیجه گیری: 

اصل اولی در تصرف اموال دیگران بر اساس آموزه های دینی حرمت است و هرگونه تصرف در اموال دیگران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دینی باشد و این یک قاعده عقلایی، که مورد تایید و امضاء شارع است و همچنین خاستگاه تشریع حلیت که از احکام شرعی می باشد خدا است و حکمت تشریع حلیت و اسباب حلیت از منظر قرآن بیان شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2463969 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!