تاثیر طرحواره درمانی بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب آوری در پرستاران با دلزدگی زناشویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه:

 طرحواره درمانی رویکردی یکپارچه نگر است که از ترکیب نظریه ها و تکنیک هایی که از قبل وجود داشته اند حاصل شده و برای مشکلات زناشویی کاربرد فراوانی دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تاثیر طرحواره درمانی بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب آوری در پرستاران با دلزدگی زناشویی انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش، به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری و با گروه کنترل انجام شد. شرکت کنندگان شامل 40 پرستار با دلزدگی زناشویی شهر تبریز در سال 1398 بودند که به صورت تصادفی ساده در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه های رضایت جنسی، تنظیم هیجان و تاب آوری توسط آزمودنی های هر دو گروه تکمیل شد و مداخله مبتنی بر طرحواره درمانی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام جلسات، مجددا پرسشنامه های فوق در هر دو گروه تکمیل و نهایتا بعد از سه ماه نیز پیگیری به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون، تفاوت معنی داری وجود داشت (01/0<p) همچنین نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که تاثیرات طرحواره درمانی درگذر زمان پایدار می باشد. در گروه کنترل تفاوت معنی داری بین پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری وجود نداشت. 

نتیجه گیری

با توجه به تاثیر مثبت طرحواره درمانی بر رضایت جنسی، تنظیم هیجان و تاب آوری، استفاده از این درمان در برنامه ریزی اقدامات بهداشت روانی برای پرستاران توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2464550 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.