تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص های رشدی گیاه اسکنبیل (Calligonum comosum) و برخی خصوصیات خاک در مناطق بیابانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر سوپرجاذب‎ و دور آبیاری بر عملکرد گیاه اسکنبیل، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی از اسفندماه 1394 به مدت دو سال در مرکز تحقیقات همزیستی با کویر کاشان انجام شد. در این تحقیق، تاثیر زیولیت در سه سطح (0، 10، 15% وزنی) و سوپرجاذب جیوهوموس در چهارسطح (0، 100، 150،250 گرم در هر چاله) و دور آبیاری (آبیاری معمولی، کم آبیاری)، بر ویژگی های رویشی گیاه اسکنبیل و برخی خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس جدول تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از سوپرجاذب درمجموع تاثیر معنی داری بر شاخص‎ های رشدی نهال ها شامل ارتفاع، قطر بزرگ تاج پوشش، قطر کوچک تاج پوشش و قطر یقه در مقایسه با شاهد داشته که بیشترین مقادیر شاخص ها به ترتیب عبارت است از (49، 81/39، 87/10 و0512/0 سانتی متر) و کمترین مقادیر مربوط به تیمار شاهد کم آبیاری می باشد. علاوه بر آن افزودن سوپرجاذب های ذکرشده به خاک باعث کاهش هدایت الکتریکی (39/1 دسی زیمنس بر متر) و وزن مخصوص ظاهری (46/1 گرم بر سانتی متر مکعب) خاک شد. پس از بررسی، بهترین سطح استفاده از سوپرجاذب ها مربوط به 15% وزنی زیولیت و 250 گرم جیوهوموس است. بنابراین با توجه به تاثیر مثبت سوپرجاذب بر ویژگی های مورد بررسی، می تواند گامی موثر در احیای بیولوژیک این مناطق باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466143 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!