تاثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بررسی تاثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

روش شناسی پژوهش

هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری داده‏ها، توصیفی- علی می‏باشد. از لحاظ نوع داده ها پژوهشی کمی-کیفی است. دارای 6 فرضیه (کمی) و یک سوال (کیفی) است. جامعه آماری دارای دو بخش است، بخش کمی شامل 180 نفر کارکنان بخش دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش کیفی شامل، 10 نفر از خبرگان شرکت می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS23 و LISREL8.80 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد، کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاثیر دارد. ابعاد کارکردهای مدل (فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری، محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیت های مزیت رقابتی شرکت تاثیر داشت. همچنین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدل های بلوغ سه گانه، با مدل اینفوسیس با میانگین (62/3) و کسب %72 انطباق پذیری بیش تری دارد و مدل های کی پی ام جی و مدل عمومی به ترتیب با میانگین (3/3) و (25/3) در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند.

اصالت/ارزش افزوده علمی

عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان سبب از دست رفتن سرمایه های فکری، تولیدات، فناوری ها، نوآوری ها و خلاقیت ها می شود. بنابراین، بررسی تاثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حایز اهمیت می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
160 تا 175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466266 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!