تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد آموزشی محققان معین مرکزهای تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش در پی آن بود تا مشخص کند سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران در زمینه آموزش مرکبات کاران تاثیر میگذارد. هدف از اجرای پژوهش، شناسایی ابعاد عملکرد آموزشی محققان معین دراین زمینه و بررسی تاثیر سرمایه فکری بر آن بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر دیدمان از نوع تحقیقات توصیفی از نوع اکتشافی به شمار م یآید. جامعه آماری نیز شامل همه ی محققان معین به شمار 146 نفر بود که از این میان، با استفاده از فرمول کوکران، 110 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند و با فرمول تخصیص متناسب، سهم هر مرکز در هر شهرستان از حجم نمونه تعیین و محاسبه شد. برای گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بر مبنای مدل بونتیس و هالند و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد آموزشی استفاده شده است. برای تحلیل داد ه ها از ماتریس همبستگی، تحلیل عاملی تشخیصی، استفاده SMART-PLS وایازی (رگرسیون)ترتیبی و روش مدلیابی معادله های ساختاری، با بهره گیری از نرم افزار شد. یافته ها نشان دادند که، ساختار عاملی و مدل اندازه گیری طراحی شده برای اندازه گیری عاملها با داده ها 0 و مقدار / از برازندگی خوبی برخوردار بودند. ضریب مسیر سرمایه فکری بر عملکرد محققان معین، برابر با 245 سرمایه فکری بر عملکرد محققان P =0/ 2 بوده است. تحلیل مسیر نشان داد در سطح خطای 05 / برابر با 637 t معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران در زمینه تولید مرکبات تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466497 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!