فیزیولوژی تنش شوری در گندم: مقاله مروری

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تنش شوری یکی از تنش‌های مهم اثرگذار بر جوانه‌زنی، رشد، تولید و ویژگی‌های کیفی گندم به شمار می‌رود. محققان تنش شوری را تجمع یون‌هایی نظیر سدیم، سولفات و کلر در محیط ریزوسفر بیان نموده‌اند به نحوی که موجب اختلال در رشد طبیعی گیاه شود. تنش شوری از طریق کاهش فشار آماس سلول، ممانعت از انجام وظایف غشاء‌ها، اثر بر فعالیت آنزیم‌ها، ممانعت از فتوسنتز و القای کمبود یون در اثر کاهش انتقال یون‌ها و دیگر فرآیندهای فیزیولوژیکی موجب کاهش رشد، شاخص سطح برگ، زیست توده و عملکرد دانه در گندم می‌شود. ارقام گندم واکنش‌های متفاوت به شوری خاک و آب نشان می‌دهند و میزان تمحل ارقام گندم به شوری با برخی ویژگی‌های فزیولوژیکی مرتبط است. افزایش تحمل به شوری در ارقام گندم نان با کاهش غلظت سدیم در گیاه و همچنین کاهش نسبت عنصر سدیم به پتاسیم در برگ‌ها مرتبط است. جداسازی سدیم در برگ‌ها و ترجیحا" پتاسیم، به وجود ژنومD در گندم‌های هگزاپلویید مربوط می‌شود. بطورکلی، آگاهی از واکنش‌های فیزیولوژیکی به ویژه در ژنوتیپ‌های متحمل به شوری یاری‌گر اصلاح گران نبات برای تولید ژنوتیپ‌های متحمل به شوری است. این تحقیق به مطالعه اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رشد و نمو گندم پرداخته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466734 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!