تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر تغییرات وزن و شاخص-های قندی رت های مسن چاق دیابتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یک راه حل پیشنهادی برای اضافه وزن و دیابت ناشی از سالمندی، انجام تمرینات ورزشی است. مکمل اسپیرولینا نیز می تواند در کنترل وزن و دیابت موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف اسپیرولینا بر تغییرات وزن و شاخص های قندی رت های مسن چاق دیابتی می باشد.

روش کار

در این پژوهش تجربی ، 40 سر رت نر نژاد ویستار 20 ماهه با میانگین وزنی 325-280 گرم پس از خریداری برای 8 هفته با استفاده از رژیم پرچرب محقق ساخته چاق شده و سپس با تزریق درون صفاقیmg.kg-140 استرپتوزوسین دیابتی شدند و در 5 گروه مساوی (کنترل سالم، شم، تمرین، مکمل و تمرین+مکمل) برای 8 هفته، 5 جلسه در هفته، اجرای HIIT (با شدت 90%VO2max) و مصرف  اسپیرولینا (mg/kg b.w.50) پرداختند.

یافته ها

تفاوت معناداری در غلظت گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین بین گروه های مورد مطالعه وجود داشت (0001/0p=). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد HIIT و مکمل موجب بهبودهای معناداری در مقادیر این متغیرها نسبت به گروه های کنترل و شم شد. انجام HIIT و مصرف مکمل موجب ایجاد تغییرات معناداری در وزن بین گروه های مورد مطالعه شد که پس از آزمون تعقیبی مشخص شد گروه تمرین+مکمل کاهش وزن بیشتری نسبت به گروه کنترل و شم (0001/0p=) داشت.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج، اجرای HIIT و مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند بدلیل تعامل عوامل کاهنده قند خون و وزن بدن موجب کنترل دیابت شود و به عنوان راهکار مناسب، بی خطر و جدیدی که دارای اثرات مشترک هستند، مورد توجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!