طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت هزینه پرونده های بستری در نظام گلوبال (مطالعه موردی در بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان نیک نفس رفسنجان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مدیریت هزینه پرونده های بستری می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم، مدیریت و کنترل هزینه های بیمارستان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف       طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت هزینه پرونده های بستری در نظام گلوبال انجام شد.

روش بررسی

روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی- کمی) بود که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی؛ مدیران ارشد و میانی و در بخش کمی، مدیران ارشد، میانی و کارکنان بیمارستان نیک نفس رفسنجان بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به همراه گلوله برفی با 33 نفر از خبرگان، مصاحبه عمیق انجام گرفته و در بخش کمی برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری تصادفی در بین 210 تن از نمونه ها توزیع گردید. داده های بخش کیفی توسط نرم افزار Atlas.ti و داده های بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و  Smart PLS نسخه 3 تحلیل گردید.

یافته ها

نتایج بخش کیفی حاکی از آن بود که مدل مدیریت هزینه شامل 15 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی است. در این پژوهش مقوله های اصلی عبارت بودند از: "اطلاعات و آگاهی"، "حساسیت"، "ریسک پذیری و انگیزه"، "کنترل و نظارت"، "تجربه و مهارت"، و "عوامل خارج از اختیار بیمارستان". شاخص های برازش SRMR (069/0)، R2 (<67/0)، GOF (<36/0) نشان داد که برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی مناسب و مورد تایید بود.

نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که الگوی طراحی شده مدیریت هزینه پرونده های بستری در نظام گلوبال برازش مناسبی داشته و می تواند در مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466900 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!