ارائه راهکارهای درمانی مبتنی بر سازوکارهای روانی- فردی موثر بر توانمندی روان شناختی و خلاقیت فردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

توانمندی روان شناختی و خلاقیت فردی  از جمله عوامل مهم در بهبود عملکرد شغلی محسوب می شود و راهکارهای بهبود و ارتقاء آن بسیار حایز اهمیت و شایان توجه است و لذا هدف از پژوهش حاضر ارایه راهکارهای درمانی مبتنی بر سازوکارهای روانی- فردی موثر بر توانمندی روان شناختی و خلاقیت فردی بود.

روش کار

این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد آمیخته(کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی، توصیفی از نوع همبستگی (معادلات ساختاری) است. جامعه ی آماری در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه روان شناسی سازمانی و مدیران منتخب ادارات ورزش و جوانان می باشد(نمونه گیری هدفمند) که مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (10 نفر). جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان البته به جز کارکنان خدماتی در سال 1399است. جامعه آماری برابر با 890 نفر و تعداد نمونه برابر 500 نفر که از این تعداد 485 پرسشنامه به صورت صحیح عودت داده شد. در این پژوهش از پرسشنامه راهکارهای درمانی مبتنی بر سازوکارهای روانی- فردی، محقق ساخته و برگرفته از مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979) استفاده شد.

یافته ها

 مقدارتی هر دو رابطه موجود در مدل پژوهش بیشتر از 58/2 می باشند بنابراین در سطح 99/0، راهکارهای درمانی مبتنی بر سازوکارهای روانی- فردی بر خلاقیت فردی و توانمندسازی روان شناختی تاثیرگذار است.

نتیجه گیری

 پیشنهاد می گردد از راهکارهای درمانی مبتنی بر سازوکارهای روانی- فردی به منظور توانمندسازی و خلاقیت فردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
134 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2466964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!