تاثیر پراکندگی ناشی از ناهمواری بر خواص الکتریکی ساختارهای نامتجانس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در کار حاضر، دیودهای تونل زنی تشدید برای دو هدف بررسی شده اند. هدف اول، مطالعه نقش ناهمواری بر ترابرد از میان ساختارهای تونل زنی و هدف دوم بررسی تاثیر نوع ناهمواری بر ترابرد است. روش ماتریس انتقال در این تحقیق استفاده شده است. به منظور تاثیر دادن ناهمواری در فصول مشترک ساختارها و بررسی آن بر ترابرد الکترونی از دو مدل استاندارد رشد برای تولید فصول مشترک استفاده شده است. فصول مشترک اول و سوم از یک ساختار تونل زنی دوسدی، با دو نوع متفاوت از رشد، ناهموار در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که فرآیند پراکندگی منجر به کاهش احتمال عبور از ساختارها می گردد. همچنین، رسانندگی به عنوان تابعی از ولتاژ، محاسبه شده است. اثرات ناهمواری فصل مشترک بر نسبت قله به دره نیز مطالعه شده است. بر طبق نتایج، با افزایش ولتاژ اعمالی، در ابتدا مقدار جریان به بیشینه مقدار رسیده و سپس با افزایش بیشتر ولتاژ، جریان در یک منطقه مقاومت دیفرانسیلی منفی کاهش می یابد. فرآیند پراکندگی بر مقدار دره ی جریان تونل زنی تشدید اثر می گذارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
429 تا 433
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467125 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!