شکلگیری هایپرهسته های سبک در فرایند هایپرونیزاسیون پلاسمای کوارک-گلئونی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ماده چگالیده کوارکی و پلاسمای کوارک-گلیونی منزلگاه شکل گیری هایپر هسته های اگزوتیک می باشد. برهم کنش قوی کوارک-گلیون در تولید هادرون های سنگین هایپرونی نقش چشم گیری ایفا می کند. نوسانات پیوسته و آشفتگی ناشی از فشار و دما، هادرون های سنگین را به سمت و سوی پیوند های مقید سوق می دهد. در برخی ساختارهای چگال هادرونی طبیعت برهم کنش قوی به منظور غلبه بر فشار داخلی و حفظ حالت تعادل ترمودینامیکی، مسیر تولید هسته های اگزوتیک سنگین تر و هایپرونیزاسیون را بر می گزیند. همپوشانی هایپرون ها و هسته عناصر در فضا-زمان فشرده و چگال هادرونی، منجر به نفوذ هایپرون ها به داخل هسته عناصر شده و هایپر هسته های سبک و سنگین متولد می شوند. در این مقاله طیف جرم سیستم مقید هایپرهسته های سبک را در محیط پلاسمایی در دمای 150 مگا الکترون ولت بدست می آوریم. برهم کنش را در شرایط نسبیتی تغییرات جرم ذرات در نظر گرفته ایم. از این رو اثرات نسبیتی جرم را با استفاده از معادله شبه نسبیتی شرودینگر و روش فضای همتافته بدست آورده ایم. با توجه به پیوند مقید شده ذرات هایپرونی و هسته های جرم کاهیده و جرم خوشه ها در پیوند مقید نیز با توجه به اثرات نسبیتی محاسبه شده است. نتایج بدست آمده مقادیر اتغییرات نسبتی را روی جرم نشان می دهند که در شرایط ذکر شده دستاوردی جدید برای پیش بینی و بررسی آتی ساختارهای مقید هادرونی خواهد بود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
435 تا 443
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467126 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!