مطالعه خواص فیزیکی کادمیم تلوراید (200): سنتز نانوذرات و رشد لایه نازک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این کار، نانوذرات کادمیوم تلوراید به روش سونوشیمیایی سنتز شده و سپس لایه های نازک با ضخامت هایی در حدود   100 نانومتر به روش تبخیر حرارتی در دمای بستر  200 درجه سانتیگراد و فشار خلاء5- 10×2 میلی بار بر روی زیرلایه های شیشه لایه نشانی شدند. سونوشیمیایی یکی از بهترین روش ها برای سنتز نانو مواد با اندازه ذرات خیلی کوچک است. پس از سنتز و لایه نشانی، لایه-های تهیه شده درون دستگاه های پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی فرابنفش- مریی (UV-Vis) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) قرار گرفتند تا ساختار، خواص اپتیکی و مورفولوژی سطح آنها مطالعه و آنالیز شود. مطالعه الگوهای XRD نشان می دهد لایه های رشدیافته پلی کریستال با ساختار مکعبی دارای جهت گیری ترجیحی (200) می باشند. اندازه نانو ذرات سنتز شده و اندازه بلورینگی لایه نازک رشد یافته بر روی شیشه در راستای ترجیحی (200) به ترتیب 16 و 10/65 نانومتر بدست آمد. طیف های جذب نور از نانوذره و لایه نازک بدست آمده از طیف سنجی UV-Vis در محدوده طول موج   600-1600 نانومتر نشان دهنده افزایش مقدار جذب نور پس از لایه نشانی است. گاف انرژی اپتیکی از 1/48 الکترون ولت مربوط به نانو ذرات به 1/51 الکترون ولت مربوط به لایه رشدیافته افزایش می یابد. تصاویر مورفولوژی گرفته شده در مقیاس 500 نانومتر از نانو ذرات و سطح لایه نازک، همگنی و یکنواختی هر دو را نشان می دهد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
445 تا 454
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467127 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!