زیست چینه نگاری نهشته های دریایی الیگومیوسن حوضه ایران مرکزی برمبنای نانوپلانکتون های آهکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر نخستین مطالعه با هدف زیست‌ چینه‌نگاری و بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی محسوب می‌ شود که بر روی تمامی توالی رخنمون یافته از نهشته‌های دریایی الیگومیوسن (بخش ‌ ها a تا f سازند قم) صورت گرفته است. نهشته‌های مطالعه شده در بخش میانی از زون ایران مرکزی و در تاقدیس نواب (شمال‌شرق کاشان) واقع شده که دارای ضخامت 417متر می‌باشد. با توجه به موقعیت قرارگیری و گسترش همه‌ی عضوها در این برش، ناحیه‌ی بسیار مناسبی جهت ارزیابی های زیست ‌چینه‌نگاری قابل قیاس با الگوهای استاندارد جهانی بوده است. در این مطالعه تعداد 370 اسلاید میکروسکوپی تهیه شده از نمونه‌های سنگی جهت بررسی و شناسایی نانوپلانکتون‌های آهکی و تفکیک دقیق زون‌های زیستی استاندارد جهانی، مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی 72 گونه متعلق به 18 جنس از این گروه ارزشمند از میکروارگانیسم‌های پلانکتون شد. با توجه به گونه ‌های شاخص شناسایی شده، زیست زون‌ های نانوپلانکتونی استاندارد NP25 و NN1-NN4 در این برش صحرایی از سازند قم تفکیک گردید. علاوه بر این، زون های زیستی هم ارز نظیر CNO5-6, CNM1- CNM6 و همچنین زیست‌زون‌ها و زیرزون‌های CP19b, CN1a, b, c, CN2, CN3 که به الگوهای زیست‌زون‌‌بندی جدیدتری تعلق دارند، نیز برای نخستین بار در این پژوهش تفکیک گردید. بنابراین، براساس ارزش زمان-چینه‌ ای زیست‌ زون ‌های تفکیک شده، سن زمین ‌شناسی معادل الیگوسن پسین (late Chattian) تا میوسن پیشین- میانی (late Burdigalian- early Langhian) برای سازند قم در برش تاقدیس نواب پیشنهاد شد. در این پژوهش، برای نخستین بار مرزهای زمانی-چینه‌ای مهم نظیر مرز سیستم‌های پایوژن- نیوژن (اشکوب‌های شاتین- اکیتانین) در بخش‌های بالایی زیرعضو c1، مرز اشکوب‌های اکیتانین- بوردیگالین در قاعده عضو e و بوردیگالین- لانگین در توالی بالایی عضو f، و بر اساس معیارهای زیست‌چینه‌ای تفکیک گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467924 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!