اولین گزارش از شناسایی، تاکسونومی و پراکنش مکانی-زمانی گونه های جنس Pontella (Crustacea:Copepoda:Calanoida) در آبهای ساحلی و مصبی بوشهر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، مطالعه تاکسونومیک و شناسایی گونه های جنس Pontella ، جمع آوری شده از پنج ایستگاه و در بازه زمانی یکساله در منطقه آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر، انجام شد و برای اولین بار دو گونه هم‌نیا از جنس Pontella Dana, 1846 ،  شامل  Pontella danae var. ceylonica  و Pontella investigatoris  شناسایی و از آبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش گردید. همچنین شناسایی  گونه  Pontella danae var. ceylonica  بر اساس افراد و نمونه های ماده و گونه Pontella investigatoris   بر اساس افراد و نمونه های نر و  در اکثر نمونه‌برداری‌ها نسبت تراکم افراد گونه ماده به گونه نر، دو به یک بدست آمد. بر اساس نتایج آزمون dbRDA مشخص گردید که مهمترین پارامترهای محیطی اثرگذار بر پراکنش گونه investigatoris   P.به ترتیب شوری و عمق بوده، مهمترین عوامل اثرگذار بر پراکنش P. danae var. ceylonica به ترتیب عمق و سپس شوری و عمق شفافیت می‌باشد، و لذا نتایج این تحقیق نشان داد گونه های هم نیای شناسایی شده ‌، دریایی و گرایش به زندگی در آبهای دور از ساحل دارند.در این تحقیق، مطالعه تاکسونومیک و شناسایی گونه های جنس Pontella ، جمع آوری شده از پنج ایستگاه و در بازه زمانی یکساله در منطقه آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر، انجام شد و برای اولین بار دو گونه هم‌نیا از جنس Pontella Dana, 1846 ،  شامل  Pontella danae var. ceylonica  و Pontella investigatoris  شناسایی و از آبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش گردید. همچنین شناسایی  گونه  Pontella danae var. ceylonica  بر اساس افراد و نمونه های ماده و گونه Pontella investigatoris   بر اساس افراد و نمونه های نر و  در اکثر نمونه‌برداری‌ها نسبت تراکم افراد گونه ماده به گونه نر، دو به یک بدست آمد. بر اساس نتایج آزمون dbRDA مشخص گردید که مهمترین پارامترهای محیطی اثرگذار بر پراکنش گونه investigatoris   P.به ترتیب شوری و عمق بوده، مهمترین عوامل اثرگذار بر پراکنش P. danae var. ceylonica به ترتیب عمق و سپس شوری و عمق شفافیت می‌باشد، و لذا نتایج این تحقیق نشان داد گونه های هم نیای شناسایی شده ‌، دریایی و گرایش به زندگی در آبهای دور از ساحل دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467930 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!