غلظت فلزات سنگین در بافت های مختلف (عضله، کبد، گناد، پوست و کلیه) ماهی کلمه (rutilus caspicus Rutilus) در سواحل دریای خزر در استان گیلان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از مطالعه حاضر تعیین غلظت 15 عنصر و فلز سنگین آلومینیم، کادمیم، کروم، مس، نیکل، سرب، استرانسیم، سیلیسیم، آرسنیک، آنتیموان، کبالت، منگنز، مولیبدن، آهن و روی در بافت های خوراکی (عضله و گناد) و غیرخوراکی (کبد، کلیه و پوست) ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)، در سواحل استان گیلان بود. 65 قطعه ماهی از سه منطقه آستارا، انزلی و کیاشهر بین سال های 97-1396 صید شد. پس از هضم شیمیایی نمونه ها، غلظت عناصر توسط دستگاه جذب اتمی ICP-OES مدلPerkinElmer Optima 8300  و با استفاده از محلول استانداردGeostats  استرالیا مورد سنجش قرار گرفت. میانگین غلظت فلزات آلومینیم، آرسنیک، کروم، مس، آهن، منگنز، آنتیموان، سیلیسیم، استرانسیم و روی به ترتیب 007/1، 3/0، 33/0، 21/2، 78/12، 57/0، 78/0، 26/1، 97/1 و 5/11 میکروگرم بر گرم به دست آمد. غلظت کادمیم، کبالت، مولیبدن، نیکل و سرب کمتر از حد قابل تشخیص دستگاه بود. به غیر از غلظت آهن که بین بافت های مختلف دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>p)، غلظت سایر فلزات اختلاف معنی داری بین بافت ها نداشتند (05/0<p). شاخص انتخابی فلز (MSI) به صورت آهن > روی > مس > استرونسیوم > سیلیسیم > آلومینیم > آنتیموان > منگنز > کروم > آرسنیک به دست آمد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین غلظت برخی از فلزات با یکدیگر و برخی از بافت ها با یکدیگر رابطه مستقیم و غیر مستقیم معنی دار وجود دارد (05/0>p). نتایج حاصل از مقایسه غلظت فلزات با استاندارد های جهانی نشان داد بافت عضله ماهی کلمه برای مصرف کنندگان از سلامت نسبی برخوردار است، که اگر میزان آلودگی فلزات در محیط کنترل و کاهش نیابد احتمال افزایش غلظت فلزات سنگین در بافت این ماهی وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران ملی و استانی بخصوص سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت بیشتری بر فعالیت های صنعتی و کشاورزی که از اصلی ترین راه های ورود آلاینده ها به محیط آبی به حساب می آید داشته باشند و تدابیر مناسب تری برای رعایت استاندارد های زیست محیطی اتخاذ نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2467934 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!