اثر تنش حرارتی بر فشار شکست و تنش های اصلی در فرآیند ایجاد شکست هیدرولیکی در محیط سنگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
میزان تولید چاه های نفتی تابع پارامترهای متعدد مخزنی از جمله تراوایی سنگ است. شکستگی ها نقش مهمی در تراوایی سنگ دارند. چنانچه بتوان در سنگ مخزن شکستگی های مصنوعی ایجاد کرد تراوایی آن به شدت افزایش خواهد یافت. شکافت هیدرولیکی مهم ترین روشی است که به منظور ایجاد شکستگی های مصنوعی و افزایش تولید نفت و گاز در چاه ها صورت می گیرد. در این تحقیق چاه نفت و محیط اطراف آن که در یک مخزن کربناته در مناطق نفت خیز جنوب حفر شده در دو حالت بدون ایجاد تنش حرارتی و با در نظر گرفتن تنش حرارتی از طریق نرم افزار Abaqus مدلسازی می شود و اثر تنش حرارتی روی فشار شکست بررسی می شود. در نهایت پس از حل مدل فشار شکست بدست می آید و اثر تنش حرارتی روی فشار شکست بررسی می شود. نتایج نشان می دهد با ایجاد تنش حرارتی می توان فشار شکست در عملیات شکست هیدرولیکی را کاهش داد. برای صحت سنجی مدلسازی عددی از داده های فشار شکست هیدرولیکی که از روش آزمایشگاهی بدست آمده اند، کمک گرفته شد و نتایج مدلسازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2468248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!