ارزیابی بریک-آوت با معیار خرابی موگی-کولمب، به عنوان روشی برای تخمین تنش های برجا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعیین جهت و مقدار تنش های برجا به عنوان اساسی ترین پارامتر مورد نیاز برای ارزیابی پایداری دیواره گمانه بسیار با اهمیت هستند. یکی از روش ها برای تعیین جهت و مقدار تنش های برجا، پدیده ی بریک-آوت گمانه است. پدیده ی بریک-آوت گمانه که منجر به خرابی و ریزش جدار گمانه حفاری شده می شود، ناشی از افزایش تنش برشی به علت تمرکز تنش فشاری در پیرامون گمانه است. در این مقاله با تلفیق روابط تنش پیرامون گمانه بر پایه تیوری الاستیسیته با معیار خرابی موگی-کولمب عرض و عمق خرابی بدست آمد. سپس حداقل فشار سیال داخل گمانه برای جلوگیری از خرابی دیواره گمانه مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین تاثیر مشخصات فیزیکی مصالح، نسبت تنش های برجا و فشار سیال بر روی ابعاد بریک-آوت بررسی شد. در بخش دوم مقاله برای ماسه سنگ انتخابی215 تحلیل بریک- آوت برای مشخصات مکانیکی و تنش های برجای مختلف انجام شد. هدف این مقاله ارزیابی ارتباط بین عرض و عمق خرابی می باشد. ضریب همبستگی بین عرض و عمق خرابی با استفاده از رگرسیون ساده خطی R=0.74 بدست آمد همچنین بر اساس روش برنامه ریزی بیان ژن (GEP) مقدار ضریب همبستگی R=0.82 نتیجه شد. این بدین معنی است که همبستگی متوسط تا زیادی بین این دو پارامتر وجود دارد و اگر قرار باشد مقادیر تنش برجای σ_h و σ_H را بر اساس هندسه بریک- آوت بدست آورد، با توجه به همبستگی بالای عرض و عمق خرابی فقط می توان یکی از این دو تنش را بدست آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
80 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2468249 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!