تاثیر غلظت زیرکشنده حشره کش پی متروزین بر فراسنجه های رشد جمعیت و فعالیت آنزیم های استراز در شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شته سبز گندم،Schizaphis graminum Rondani (Hemiptera: Aphididae) ، یکی از آفات مهم غلات به ویژه گندم است که در انتقال برخی از ویروس های بیماری زای گیاهی نقش مهمی دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر زیرکشندگی حشره کش پی متروزین (Pymetrozine Aria®) بر فراسنجه های جدول زندگی و فعالیت آنزیم های آلفا و بتا استراز شته سبز گندم با استفاده از دو سوبسترای آلفا-نفتیل استات و بتا-نفتیل استات در اتاقک رشد با شرایط دمایی 2±25 درجه ‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بود. مقدار غلظت کشنده 50 (LC50) و 30 (LC30) درصد حشره کش مورد مطالعه روی شته های ماده بالغ S. graminum، به ترتیب 68/84 و 36/39 میلی گرم ماده موثره بر لیتر به دست آمد. نتایج آزمایش تاثیر زیرکشندگی (LC30) این حشره کش نشان داد که طول دوره نشو و نمای پورگی در تیمار حشره کشی (33/5 روز) طولانی تر از شاهد (33/6 روز) بود، اما میزان پوره زایی روی تیمار حشره کشی (06/18 پوره/به ازای هر شته کامل) به طور معنی داری کمتر از شاهد (14/38 پوره/ به ازای هر شته کامل) بود. هم چنین، حشره کش مورد مطالعه به طور معنی داری باعث کاهش ویژگی های دموگرافی شته سبز گندم شدند. مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) شته ها در شاهد و تیمار حشره کشی به ترتیب 394/0 و 280/0 بر روز بود. در این بررسی، میزان فعالیت آنزیم های استراز، براساس میکرومول بر دقیقه بر میلی گرم پروتیین شته های تیمار شده تفاوت معنی داری با شاهد نداشت. نتایج نشان داد که حشره کش پی متروزین اثر کشندگی و زیرکشندگی قابل توجهی برای شته سبز گندم دارد و می تواند پس از طی مطالعات تکمیلی مزرعه ای، در استفاده بهینه از آفت کش ها و طراحی برنامه های مدیریت تلفیقی آفت مذکور مورد توجه واقع گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469524 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!