نقش گرایش اعتیاد به موادمخدر در ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در بین مردان متاهل معتاد شهرستان تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه گرایش اعتیاد به مواد مخدر با ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در مردان معتاد متاهل انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان معتاد متاهل شهر تبریز در سال 97 و تعداد آن ها 15000 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان و به صورت نمونه گیری در دسترس 375 نفر انتخاب شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. که به روش پیش بین انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه گرایش اعتیاد به مواد، آزمون شخصیتی آیزنک، رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه استفاده شد. در مورد رابطه گرایش اعتیاد به مواد با ویژگی های شخصیت نتایج نشان داد که بین گرایش اعتیاد به مواد با بعد روان آزردگی و برون گرایی رابطه مثبت وجود داشت و با بعد روان گسسته گرایی رابطه معنادار یافت نشد. و هم چنین بین گرایش اعتیاد به مواد با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود داشت. یافته های حاضر نشان داد که، برون گرایی و روان آزرده خویی بالا و رضایت زناشویی پایین گرایش به اعتیاد در افراد رو در پی دارد. از این رو، این عوامل باید در روند مداخلات درمانی و پیشگیری مورد توجه قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469542 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!