مطالعه عوامل زمینه ساز گرایش به اعتیاد به مواد مخدر در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان خوابگاه شهداء دانشگاه تبریز)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از آسیب های اجتماعی که امروزه اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده است، اعتیاد به مواد مخدر می باشد. دراین میان، جوانان از جمله اقشار آسیب پذیر در جامعه نسبت به مصرف مواد مخدر می باشند. بنا به ضرورت مساله، موضوع پژوهش حاضر بررسی گرایش به اعتیاد مواد مخدر در بین دانشجویان دختر خوابگاه شهدا در دانشگاه تبریز است. در این تحقیق نقش عوامل فردی، اجتماعی و روانی در میزان گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از بین افراد مورد مطالعه 200 نفر نمونه ی آماری از طریق فرمول مورگان انتخاب شدند. نمونه گیری به روش طبقه ای توام انجام شد. ابزار اندازه گیری متغیرها پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS 25 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، بین متغیرهای میزان اعتماد به نفس، معاشرت با دوستان و متغیر وابسته یعنی اعتیاد به مواد مخدر در میان دانشجویان رابطه ی معنی داری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469544 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!