بررسی سطح آمادگی جسمانی ‎و ‎حرکتی و تهیه نورم استاندارد (مطالعه موردی: مراکز فرهنگی- نظامی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بررسی سطح آمادگی جسمانی ‎و ‎حرکتی سربازان و تهیه نورم استاندارد (مطالعه موردی: یکی از مراکز فرهنگی-نظامی) می باشد.

روش شناسی

نمونه آماری این پژوهش توصیفی- میدانی، 215 نفر از سربازان و کادر نظامی چند مرکز فرهنگی نظامی در سطح استان مازندران بوده است. نمونه آماری در سه رده سنی 20 سال  و کمتر (72 نفر) و برای رده سنی 21 تا 25 سال (73 نفر) و برای 30 سال و بالاتر (70 نفر)  به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونه آماری و اجرای آزمون منتخب به عملکرد سربازان بر روی هر کدام یک نمره خام اختصاص داده شد.

یافته ها

مقادیر میانگین اجرای آزمون های شش گانه آمادگی جسمانی و حرکتی برای آزمون اصلاح شده کشش بارفیکس (19=)، آزمون دارز و نشست (33=)، آزمون پرش درجا (42=Cm)، آزمون دوی رفت و برگشت 15´ 4 متر (37/14=Sec)، آزمون دوی 50 یارد سرعت (92/6=Sec) و آزمون یک مایل دویدن - راه رفتن (37/8=Min-Sec) می باشد.

نتیجه گیری

با مقایسه میانگین نتایج آزمون های مشترک بین هر سه گروه سنی، با افزایش سن در تمامی آزمون ها افت رکورد ایجاد خواهد شد، برای ارتقای عملکرد و افزایش آمادگی جسمانی و حرکتی سربازان و کادر نظامی، مسیولین امر باید یک استراتژی مناسب و بلندمدت مطلوب را در دستور کار خود قرار دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!