ارتباط سندرم متابولیک با کیفیت زندگی کارکنان شرکت راه آهن شهر مشهد

پیام:
نوع مقاله:
خلاصه گزارش (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به شیوع بالای سندرم متابولیک در ایران و تاثیر ابتلا به این سندرم بر کاهش کیفیت زندگی و عملکرد شناختی و اهمیت سلامت کارکنان شرکت راه آهن در افزایش کیفیت خدمات ریلی، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی کارکنان شرکت راه آهن بر اساس ابتلای آن ها به سندرم متابولیک انجام پذیرفت.

مواد و روش ها: 

این مطالعه مقطعی- تحلیلی، بر روی 409 نفر از کارکنان صنعت ریلی که جهت انجام معاینات سالیانه به درمانگاه طب کار مراجعه کرده بودند، انجام شد. ویژگی های دموگرافیک ثبت گردید و شاخص توده بدنی، فشارخون و دور کمر کارکنان اندازه گیری شد. همچنین نمونه خون از شرکت کنندگان برای ارزیابی آزمایشگاهی قند خون ناشتا، HDL و تری گلیسیرید گرفته شد. سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III تعریف شد. در نهایت نمره کیفیت زندگی بین دو گروه مورد مطالعه یعنی افراد مبتلا به سندرم متابولیک و افراد غیر مبتلا به سندرم متابولیک بر اساس پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) مقایسه شد.

یافته ها:

 میانگین سنی شرکت کنندگان به طور کلی 6/4 ± 38/65 سال بود. سابقه کار در گروه مبتلا بیش تر از گروه غیر مبتلا بود (0/005= P).BMI  در گروه مبتلا به طور معنی داری بیش تر از گروه غیر مبتلا گزارش شد (0/001<P). میانگین نمرات سلامت جسمانی (47/1 ± 36/11) و همچنین روابط اجتماعی در افراد غیر مبتلا به سندرم متابولیک بیش تر از گروه مبتلا بود (به ترتیب 0/001 <P و 0/001 =P). میانگین نمره سلامت روانی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک بیش تر از افراد غیر مبتلا بود (0/02= P) و میانگین نمره سلامت محیط بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (0/31= P).

استنتاج

سندرم متابولیک می تواند بر روی کیفیت زندگی کارکنان، از جمله سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی آن ها تاثیرگذار باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2469977 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!