تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره گفتارهای گونه ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش، بعد از ارایه توصیفی جامع از الگوی آهنگ پاره گفتارهای خبری، پرسشی و تعجبی گونه های کاشانی و تهرانی، معرفی پارامترهای تمایزدهنده گونه زبانی در چهارچوب مدل شیب است. به این منظور، متناسب با هر یک از 224 فایل صوتی پایگاه داده ها، یک شبکه متنی در Praat به شیوه دستی در 3 لایه شامل لایه سطح آوایی، لایه مرز عناصر زبانی (نواخت مرزی، تکیه زیروبمی، سکوت و اتصال/ پیوستگی) و لایه قله ها و دره ها، ایجاد شد. در ادامه، 7 همبسته های آکوستیکی برای دو عنصر زبانی تکیه زیروبمی و نواخت پایانی، در هر جمله به منظور مقایسه، اندازه گیری و در فضای spss ذخیره شد. نتایج عینی و آماری نشان داد همبسته های آکوستیکی معرفی شده در مدل تیلر پتانسیل تمایز دو گونه کاشانی و تهرانی را از یکدیگر دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
249 تا 273
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471440 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!