ارائه الگوی شناسایی و جذب استعدادها در حسابداری و حسابرسی ایران با رویکرد مدیریت استعداد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
منابع انسانی و تخصص و عملکرد آنها به عنوان مهم ترین رکن سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد که توانمندی و عملکرد آنها می تواند موفقیت یا شکست سیستم را رقم بزند. تمامی دانش ها و حرفه های تخصصی به دنبال جذب بهترین استعدادها و استفاده از آنها هستند؛ در این راستا، تحقیق حاضر برای نخستین بار در قلمرو حسابداری و حسابرسی به دنبال ارایه الگویی مناسب و علمی برای جذب استعدادها در حسابداری و حسابرسی با روش کیفی نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی حسابداری و حسابرسی (و یا هر دو) بوده است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است و بر اساس قاعده اشباع نظری شامل 14 نفر می باشد. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری شده است. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری تحقیق شایسته گزینی برای حسابداری و حسابرسی است که در سه مفهوم توافق در تعریف استعداد؛ فرهنگ سازی جذب استعداد؛ و قاعده مندسازی فرایند جذب استعداد (استعدادیابی) بیان گردیده و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی بر اساس آن ارایه شده است. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای سامان دهی به مقوله جذب استعدادها در فرایند مدیریت استعداد و بهره وری منابع انسانی در حسابداری و حسابرسی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471496 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!