استراتژی تجاری شرکت و کیفیت حسابرسی صورت های مالی در چارچوب نظریه رقابت (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تجربی و تعیین میزان تاثیر استراتژی تجاری فرصت طلبانه بر کیفیت حسابرسی در چارچوب نظریه رقابت و نظریه حسابرسی مبتنی بر ریسک است. جامعه آماری در پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 75 شرکت از این جامعه در دوره زمانی 1389 الی 1397 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات (LS) با رویکرد پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از معیار اقلام تعهدی اختیاری مبتنی بر مدل های کوتاری و همکاران (2005)، جونز (1991)، اسلوان و همکاران (1995) و کازنیک (1999)، استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که متغیر مصنوعی استراتژی تجاری فرصت طلبانه، بطور مثبت و معنی داری با معیارهای اقلام تعهدی اختیاری در ارتباط می باشد. با توجه به این یافته ها می توان چنین نتیجه گیری نمود که کیفیت حسابرسی صورت های مالی، برای شرکت های دارای استراتژی تجاری فرصت طلبانه، کمتر از سایر شرکت ها است. یافته ها و نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار شواهدی را پیرامون ارتباط تجربی میان استراتژی تجاری شرکت و کیفیت حسابرسی، فراهم نموده است. از این رو یافته های پژوهش حاضر می تواند در زمینه قانون گذاری در حرفه حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471497 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!