کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت لحن گزارش های سالانه و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تئوری های نمایندگی و علامت دهی این موضوع را تقویت می نمایند که امکان دارد در تهیه گزارش های مدیریت، صداقت و درستی رعایت نشده باشد که این امر هزینه های نمایندگی برای شرکت ها را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری لحن گزارش های توضیحی مدیران در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تاثیر حق الزحمه های غیرعادی بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران انجام شده است. در این پژوهش داده های 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره ای 6 ساله (سال 1392 الی1397)مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین با استفاده از داده های پنل جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی و آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج این پژوهش مطابق با دیدگاه فرصت طلبانه، تیوری های نمایندگی و فشارحق الزحمه حسابرسی بوده و بیان می دارد که کیفیت پایین گزارشگری مالی انگیزه مدیران را برای استفاده از لحن مثبت در گزارش های سالانه افرایش می دهد. از طرفی لحن گزارش های توضیحی می تواند بر حق الزحمه غیرعادی حسابرسان تاثیر داشته و نقشی میانجی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ایفا نماید و در نهایت نتایج بیان داشتند که مدیران نمی توانند از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بعنوان ابزاری در جهت پوشش کیفیت پایین گزارشگری مالی استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471501 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!