ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران همودیالیزی از طریق شاخص قدرت مشت کردن دست

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سوء تغذیه (Malnutrition, MN) یک عارضه معمول در بیماران همودیالیزی است که با میزان عوارض و مرگ و میر در ارتباط می باشد. این مطالعه مقطعی شاخص های مختلف در تشخیص MN در بیماران همودیالیزی را مورد بررسی قرار داد.

مواد و روش ها

ارزیابی MN با استفاده از روش های ارزیابی جامع ذهنی (Subjective Global Assessment, SGA) و امتیاز سوء تغذیه - دیالیز (Dialysis Malnutrition Score, DMS) و قدرت مشت کردن دست Hand Grip Strength, HGS)) در بیماران تحت همودیالیز 3 بار در هفته در استان سمنان انجام شد. SGA و DMS توسط چک لیست های خاص آن ها و HGS با استفاده از دینامومتر بررسی گردید. دریافت رژیمی بیماران همودیالیزی با استفاده از یک یادآمد خوراک 4 روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین 4 میلی لیتر نمونه خون از هر بیمار برای اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی سرم گرفته شد.

یافته ها

از 116 بیمار ثبت نام شده، 61 نفر مرد و 55 نفر زن بودند. شیوع کل MN از نظر SGA، DMS و HGS به ترتیب 2/74، 6/58 و 63٪ بود. علاوه بر این، ارتباطی بین SGA با سن و DMS با سن، جنس و مدت زمان همودیالیز دیده شد. شاخص HGS علاوه بر فاکتورهای ذکر شده با فاکتورهای بیوشیمیایی شامل آلبومین و hs-CRP نیز هم بستگی داشت.

نتیجه گیری

ابزارهای ساده و سهل الوصول مانند دینامومتر دستی می توانند روش مناسب ارزیابی تغذیه برای بیماران همودیالیزی به تنهایی یا در تلفیق با SGA یا DMS باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
496 تا 503
لینک کوتاه:
magiran.com/p2471560 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!