کاهش فعالیت میکروبی خرمای مضافتی با بکارگیری پوشش های خوراکی و روغن های گیاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حفظ کیفیت مطلوب خرما، پاکسازی آن از آلودگی ها و بسته بندی مناسب برای افزایش عمر نگهداری، از اولویت ها و سیاست-های کشور است. از آنجایی که استفاده از پوشش های خوراکی همراه با روغن های گیاهی یکی از روش های جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها است، در این مطالعه، تاثیر پوشش دهی با پلیمرهای طبیعی زیین و کیتوزان همراه با اسانس روغنی گیاه بادیان رومی، بر رفتار میکروبی خرمای مضافتی طی یک سال نگهداری در دو دمای 4 و 18 درجه سلسیوس و سال دوم در دمای 10 درجه سلسیوس بررسی شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و مقایسه میانگین نمونه ها به روش دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد نمونه رطب مضافتی منطقه بم با 32 درصد رطوبت، دارای بار میکروبی بالایی بود. قارچ های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاوس، رایزوپوس استولونیفر، و آلترناریا آلترناتا روی آن رشد کردند. این قارچ ها به ویژه آسپرژیلوس نایجر در پوسیدگی و باکتری های اسیدلاکتیک در ترشیدگی خرمای مضافتی نقش داشتند. با اجرای این پژوهش، تعداد قارچ آسپرژیلوس نایجر با استفاده از پوشش های خوراکی زیین و کیتوزان همراه با روغن بادیان، سه سیکل لگاریتمی کاهش یافت و قارچ های پنی سیلیوم به طور کامل از بین رفت. به طور کلی، کمترین تعداد رشد میکروبی به ترتیب در سال اول و دوم در تیمار زیین log cfu/g5/362 و 150 و بیشترین تعداد در نمونه شاهد log cfu/g10750 و 1025 مشاهده شد. ضمنا استفاده از روغن بادیان در کاهش شمارش کلی میکروارگانیسم ها تاثیر داشت. در نهایت، با توجه به نتایج میکروبی، استفاده از تیمار زیین توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475374 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!