پیش بینی مطلوبیت زیستگاه گربه شنی (Felis margarita) با استفاده از رویکرد شبکه بیزین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گربه شنی (Felis margarita) گربه سان کوچکی از خانواده  Felidaeاست که در شن زارهای بیابانی آفریقای شمالی، عربستان، آسیای مرکزی، پاکستان و نیز نواحی استپی و بیابانی مرکز ایران پراکنش دارد. این گونه در طبقه حداقل نگرانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و در ضمیمه  IIکنوانسیون منع تجارت گونه های در خطر انقراض (CITES) طبقه بندی می شود. حفاظت موفق از این گونه نیازمند درک جامع از نیازهای زیستگاهی آن است. در این مطالعه مدل مطلوبیت زیستگاه گونه با استفاده از شبکه باور بیزین و از طریق گردهم آوری دانش و اطلاعات موجود، واسنجی، تحلیل حساسیت و تایید ساخته شد. امکان لانه سازی، تراکم طعمه، فاصله از تاغ زار و استحکام خاک به عنوان مهمترین متغیرهای تعیین کننده مطلوبیت زیستگاه گربه شنی تشخیص داده شد. صحت کلی مدل (96/7%) با استفاده از 120 نقطه حضور و عدم حضور گونه در شرق استان اصفهان ارزیابی شد. نتایج ارزیابی مدل با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت و بکارگیری داده های حاصل از کار میدانی نشان داد که مدل تهیه شده به خوبی در جهت تعیین مطلوبیت زیستگاه عمل می کند. نتایج این مدل نه تنها توانست مجموع نظر کارشناسی و داده های حاصل از نقشه های کاربری اراضی را در کنار هم بگذارد، بلکه پایه مناسبی جهت استفاده در مدیریت تطبیقی برای حفاظت از زیستگاه های گربه شنی ایجاد کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
399 تا 414
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475429 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!