بررسی غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان در پهنه های ژئومورفولوژیک حوزه آبخیز آدرشک (استان یزد-شیرکوه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توجه به حفظ پوشش گیاهی یکی از ارکان طراحی و مدیریت مناطق است. بدین منظور در این پژوهش، به مطالعه بررسی غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان در پهنه های ژیومورفولوژیک حوزه آبخیز آدرشک پرداخته شد. در محیط نرم افزار Arc GIS، با استفاده از نقشه توپوگرافی ژیورفرنس شده، مرز منطقه طبق اصول کارتوگرافی ترسیم شد. پهنه های ژیومورفولوژیک زیستگاه از طریق تفسیر چشمی تصاویر نرم افزار Google Earth شناسایی و در نرم افزار  Arc GISنقشه آن تهیه شد. در طول فصل های بهار و تابستان سال 1398 به شناسایی گیاهان آدرشک پرداخته شد. در مجموع میزان پوشش گیاهی منطقه 16/56درصد محاسبه شد. برای محاسبه غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان از شاخص های تنوع زیستی و از آزمون کروسکال- والیس برای مقایسه شاخص های تنوع زیستی در پهنه های ژیومورفولوژیک استفاده شد و در صورت معنی دار بودن اختلاف ها، گروه ها دو به دو با آزمون من-ویتنی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمون کروسکال-والیس نشان داد که اختلاف پهنه های ژیومورفولوژیک از نظر تمام شاخص ها در سطح یک درصد معنی دار است. نتایج آزمون من-ویتنی نشان داد که مناطق واریزه ای از نظر غنا، بالاتر از مناطق صخره ای و آبرفتی هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
515 تا 526
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475435 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!