اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علف های هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) و سلمه تره (Chenopodium album)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره و مقادیر مختلف پسماند گندم، بر جوانه زنی و رشد دانه رست علف های هرز تاج خروس خوابیده و سلمه تره چهار آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. تیمارهای پژوهش حاضر شامل مقادیر مختلف پسماند گندم در پنج سطح (شاهد، 1250، 2500، 3750 و 5000 کیلوگرم در هکتار) و اثر غلظت های مختلف عصاره اشباع پسماند در پنج سطح (شاهد، 25%، 50%، 75% و 100% از 5 تن در هکتار پسماند) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر سطوح غلظت های مختلف عصاره اشباع و مقادیر مختلف پسماند گندم بر صفات مورد مطالعه در بذور و دانه رست علف های هرز تاج خروس خوابیده و سلمه تره تاثیر معنی داری داشتند. با افزایش غلظت عصاره اشباع و میزان پسماند، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن تر دانه رست، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، طول ریشه چه و همچنین طول ساقه چه در هر دو علف هرز بطور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که اثر بازدارندگی عصاره پسماند گندم بر رشد دانه رست در گیاهان یاد شده شدیدتر از جوانه زنی آن ها بود؛ همچنین ریشه چه بیشتر از ساقه چه تحت تاثیر خواص آللوپاتی پسماند گندم قرار گرفت و سلمه تره از حساسیت بیشتری در مقایسه با تاج خروس خوابیده برخوردار بود. بطور کلی نتایج نشان داد که با توجه به اثر آللوپاتیک عصاره و پسماند گندم، می توان از آن در مدیریت علف های هرز استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
261 تا 274
لینک کوتاه:
magiran.com/p2476041 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!